0
X

Regulamin sklepu internetowego Coffee Service

 1. Podstawowe informacje dotyczące korzystania ze sklepu internetowego Coffee Service
  1. Sklep internetowy firmy Coffee Service Sp. z o.o. (zwanej dalej: „Coffee Service”) znajdujący się pod adresem www.coffee-service.pl umożliwia dokonywanie zakupów online, w zakresie towarów pozostających w aktualnej ofercie Coffee Service.
  2. Korzystanie ze sklepu internetowego Coffee Service odbywa się poprzez stronę internetową www.coffee-service.pl (zwaną dalej „Sklepem”). Aby skorzystać z możliwości zakupu towarów oferowanych w Sklepie, wymagane jest posiadanie poczty elektronicznej e-mail umożliwiającej odbiór wiadomości o wielkości co najmniej 100 kb.
  3. Sklep prowadzony jest przez Spółkę:
   Coffee Service Sp. z o.o.
   ul. Niemcewicza 26/U7
   02-306 Warszawa
   NIP: 5261342512
   REGON: 011985964
   TEL. (+48 22) 625 15 10, (+48 22) 628 06 83
  4. Założenie konta w Sklepie, dokonane za pośrednictwem wskazanej powyżej strony internetowej oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
  5. Korzystanie ze Sklepu wymaga założenia konta poprzez zakładkę „Logowanie/rejestracja”. Rejestracja polega na założeniu konta poprzez podanie m.in. loginu oraz hasła użytkownika, a także wypełnieniu formularza rejestracyjnego, w którym należy podać następujące dane:
   Nazwa firmy/ Imię i Nazwisko przedsiębiorcy;
   Imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień
   Numer REGON;
   Numer NIP/ NIP EU
   Adres firmy (ulica, nr domu i lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
   Telefon kontaktowy;
   Adres e-mail;
  6. Procedura rejestracji opisana w pkt 5 powyżej jest wymagana tylko przy pierwszym logowaniu i w przypadku prawidłowo dokonanej rejestracji. Przy kolejnych zakupach należy posługiwać się loginem w postaci zarejestrowanego adresu e-mail oraz hasłem użytkownika, które umożliwiają zalogowanie się na stronie, wybór towarów oraz ich zakup.
  7. Rejestracji oraz zakupu towarów mogą dokonywać jedynie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2010.220.1447), tj. osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
  8. Sklep jest adresowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski oraz Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy spoza Unii Europejskiej oraz osoby fizyczne zainteresowane ofertą Sklepu, mogą kontaktować się z biurem Coffee Service za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@coffee-service.eu, celem ustalenia szczegółów ewentualnej transakcji.
  9. Podanie przez zarejestrowanego użytkownika danych identyfikacyjnych, określonych w pkt 5 powyżej, podczas rejestracji jest wymagane do założenia konta w Sklepie oraz do wiążącego złożenia zamówienia. Klientom Sklepu, którzy posiadają konto w Sklepie przysługuje prawo modyfikacji powyższych danych, w tym do poprawiania ich oraz usunięcia w każdym czasie. Sklep zastrzega sobie jednak, że w przypadku usunięcia danych niezbędnych do złożenia zamówienia, jego złożenie poprzez Sklep będzie dla użytkownika zablokowane.
  10. Dane identyfikujące użytkowników Sklepu, w szczególności w zakresie osób fizycznych, są przechowywane przez Coffee Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z warunkami wynikającymi z przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 29.04.2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004, Nr 100, poz. 1024).
  11. Dane osobowe udostępnione przez użytkowników Sklepu są wykorzystywane oraz przetwarzane jedynie w celu związanym z realizacją zamówienia oraz nie są udostępniane przez Coffee Service innym podmiotom.
  12. Zakres produktów oferowanych przez Coffee Service w sprzedaży online obejmuje w szczególności następujące grupy towarów:
   Opakowania foliowe;
   Materiały opakowaniowe;
   Folie;
   Maszyny używane;
   Maszyny nowe.
 2. Procedura składania i realizacji zamówień
  1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. W przypadku okresowego wyłączenia Sklepu na czas potrzebny do dokonania jego naprawy lub aktualizacji, użytkownicy o takiej przerwie w dostępie zostaną poinformowani poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie Sklepu.
  2. W celu złożenia zamówienia w Sklepie po zalogowaniu się, należy dokonać wyboru towarów oraz ich ilości. Następnie należy wybrać formę płatności oraz sposób dostawy spośród podanych w kolejnych pozycjach formularza zamówienia. Aby zakończyć procedurę składania zamówienia należy wysłać wybrane zamówienie klikając w odpowiednią ikonę w ramach formularza zamówienia. Zamówienia przyjęte do realizacji pojawią się w „koszyku” oraz w zakładce umożliwiającej użytkownikowi śledzenie statusu danego zamówienia.
  3. Możliwe jest wprowadzenie zmian w zamówieniu lub całkowite jego wycofanie aż do momentu kiedy status zamówienia zostanie zmieniony na „przyjęte do realizacji” W przypadku osiągnięcia tego statusu przez dane zamówienie, użytkownik powinien indywidualnie skontaktować się z Coffee Service za pomocą poczty elektronicznej sklep@coffee-service.eu lub telefonicznie pod numerem: +48 22 759 01 65 (wewn. 101) celem potwierdzenia możliwości odwołania realizacji zamówienia.
  4. W przypadku zakupu opakowań standardowych należy zapoznać się za specyfikacjami dostępnymi na stronie internetowej. Jest to równoznaczne z akceptacją wszystkich zawartych w nich informacji.
  5. Przyjęcie zamówień do realizacji następuje:
   w przypadku zamówień płatnych przelewem lub za pomocą systemu e-płatności PayU – po zaksięgowaniu się zapłaty za towar na podanym rachunku bankowym Sklepu (statutus płatności będzie widoczny w ramach konta użytkownika);
   w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze – po otrzymaniu przez Sklep zamówienia poprawnie złożonego przez klienta w ramach Sklepu.
  6. Każde przyjęcie zamówienia zostanie potwierdzone za pomocą e-maila zwrotnego wysłanego do klienta po sprawdzeniu dostępności zamówionego towaru.
  7. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowitą lub częściową realizację zamówienia, w szczególności w przypadku niedostępności towaru w magazynie, Sklep zastrzega sobie prawo do powstrzymania się od realizacji zamówienia oraz zobowiązuje się do kontaktu z użytkownikiem w celu ustalenia sposobu oraz terminu realizacji zamówienia.
  8. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, jeśli klient podał nieprawdziwe, niepełne lub błędne dane oraz w przypadku braku możliwości kontaktu z klientem w sprawie realizacji zamówienia.
  9. Ceny towarów dostępnych w Sklepie podane są w polskich złotych lub w euro i są cenami netto.
  10. Klient krajowy może wybrać jedną z następujących form płatności:
   Płatność przelewem na konto bankowe (w formie przedpłaty 100%);
   Płatność za pomocą systemu e-płatności PayU (w formie przedpłaty 100%)
   Płatność gotówką przy odbiorze (pobierana przez kuriera);
   Płatność gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu.
  11. Klient zagraniczny może wybrać jedną z następujących form płatności:
   Płatność przelewem na konto bankowe (przedpłata 100%);
   Płatność gotówką przy odbiorze osobistym z magazynu;
   Klient UE chcący dokonać płatności przelewem na konto bankowe w PLN będzie obsługiwany poza sklepem internetowym w drodze indywidualnych ustaleń dokonywanych poprzez adres sklep@coffee-service.eu lub telefonicznie pod numerem: +48 22 759 01 65 (wewn. 101)
  12. Magazyn główny Coffee Service znajduje się pod następującym adresem:
   Magazyn Główny:
   ul. Wąska 95, Sokołów
   05-806 Komorów
  13. Za złożone zamówienie klient krajowy otrzyma fakturę VAT wraz z towarem lub fakturę elektroniczną po uprzednim wyrażeniu zgody. Klienci z krajów UE fakturę WDT pocztą e-mail.
 3. Warunki dostawy zamówień
  1. W przypadku zamówień o wartości nie przekraczającej 5.000 (pięć tysięcy) złotych netto koszty dostawy pokrywa klient. Przy zamówieniach o wartości powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych netto, koszt dostawy na terenie Polski pokrywa Sklep natomiast na terenie krajów UE warunki dostawy EXW magazyn.
  2. Klient może skorzystać z następujących form odbioru zamówionego towaru:
   odbiór osobisty;
   przesyłka kurierska.
  3. Sklep korzysta z usług kurierskich firmy GLS (zwanej dalej „GLS”).
  4. W przypadku płatności przelewem koszt przesyłki wynosi 19 (dziewiętnaście) złotych za 1 (jeden) karton. W przypadku klientów z UE koszt przesyłki uzależniony jest od kraju i jest każdorazowo weryfikowany przy składaniu zamówienia.
  5. W przypadku płatności za pobraniem koszt przesyłki wynosi 19 zł za 1 (jeden) karton i 5 zł tytułem kosztu pobrania.
  6. Koszt przesyłki jest uzależniony od liczby zamówionego towaru (liczby kartonów). Klient otrzymuje informację o całości kosztów w trakcie składania zamówienia. Informacja ta dostępna jest również w ramach konta użytkownika w odpowiedniej zakładce.
  7. Przewidywany czas dostawy przesyłki od momentu wysłania wynosi 3 (trzy) dni robocze na terytorium Polski oraz od 3 (trzech) do 7 (siedmiu) dni roboczych na terytorium UE. Za dostarczenie przesyłki w podanym terminie odpowiada firma kurierska.
  8. Klient jest obowiązany do odbioru zamówionego towaru, a w przypadku płatności za pobraniem także do uregulowania płatności za zamówiony towar zgodnie z wybraną formą płatności.
  9. W przypadku nieodebrania przesyłki przez klienta zostanie ona zwrócona do Magazynu Głównego Coffee Service określonego w pkt 11 rozdziału II powyżej. W celu odbioru przesyłki klient skontaktuje się z Coffee Service, aby uzgodnić sposób odbioru przesyłki. W takim przypadku Coffee Service zastrzega sobie prawo do zażądania zapłaty kosztów manipulacyjnych do wysokości wartości zamówienia, na które składają się w szczególności koszty obsługi tej przesyłki po nieodebraniu jej przez Klienta, koszt jej przechowania, wydania Klientowi etc.
  10. Klient ma prawo odmowy odbioru zamówionego towaru jedynie w przypadku jeśli stwierdzi, że przesyłka jest uszkodzona, niekompletna lub ma naruszone opakowanie. Jeśli przesyłka ma naruszone opakowanie zewnętrzne, klient może sprawdzić jej zawartość w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki odmówić odbioru zamówionego towaru za spisaniem protokołu w obecności kuriera. W celu stwierdzenia uszkodzenia wewnętrznego przesyłki Klient w obecności kuriera GLS, który dostarczył przesyłkę sporządza protokół szkody. Protokół szkody powinien zawierać: datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub zauważonych braków w towarze, uwzględniając jego nazwę, ewentualnie markę i model towaru. Protokół szkody zostaje podpisany przez Klienta i kuriera z GLS, który dostarczył przesyłkę, a następnie powinien być dostarczony do Coffee Service.
  11. Odebrane przez klienta zamówienia nie podlegają zwrotowi. W przypadku stwierdzenia braków w zamówieniu lub niezgodności towaru z zamówieniem klient skontaktuje się indywidualnie z Coffee Service celem wyjaśnienia szczegółów tego zdarzenia.
  12. Sklep Coffee Service oraz GLS nie ponoszą odpowiedzialności za dostawę przesyłki, która została niepoprawnie zaadresowana z przyczyn leżących po stronie Klienta, kiedy adresat zmienił siedzibę bez powiadomienia Coffee Service w trakcie wykonywania dostawy oraz gdy zaistnieje siła wyższa uniemożliwiająca całkowicie dostawę, przede wszystkim taka jak: powodzie, strajki, trzęsienia ziemi, pożary, itp., w takich przypadkach Coffee Service zastrzega, że zamówiony towar może zostać złożony na przechowanie w Magazynie Głównym
  13. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale, a dotyczących warunków dostawy obowiązują „Regulamin Świadczenia Usług przez General Logistics System Poland Spółka z o.o.” dostępny na stronie GLS http://gls-group.eu/PL/pl/regulamin
 4. Reklamacje
  1. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub ubytku w przesyłce, a także w przypadku opóźnienia przenoszącego 14 dni w dostawie zamówionego towaru, Klient ma prawo złożyć reklamację.
  2. Reklamacje powinny być składane w formie pisemnej pocztą na adres firmy Coffee Service, faksem, poprzez stronę Sklepu lub pocztą e-mail, doręczenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 5 (pięciu) dni od odbioru przesyłki.
  3. Reklamacje zgłoszone po terminie, reklamacje nieścisłe lub niekompletne, reklamacje uzupełnione po terminie lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak niewniesione.
  4. Zgłoszone reklamacje na wady opakowań lub folii rozpatrujemy po okazaniu etykiety identyfikacyjnej przyklejonej do każdej partii towaru. Wymagane jest określenie skali pojawienia się wady w danej partii produkcyjnej lub podanie odchylenia od wymaganych parametrów towaru.
  5. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. O całkowitym lub częściowym uznaniu lub odrzuceniu reklamacji Coffee Service informuje klienta w formie pisemnej w terminie określonym w zdaniu poprzednim.
 5. Reklamacje „Maszyny Nowe”
  1. Wszystkie „maszyny nowe” oferowane za pośrednictwem sklepu internetowego są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
  2. Sprzedający na wszystkie „maszyny nowe” udziela 12 miesięcznej gwarancji jakości.
  3. Dla zachowania gwarancji na „maszyny nowe” wymagane jest zgłoszenie reklamacji na piśmie w terminie 14 dni od dnia wykrycia wad zakupionej „maszyny nowej” oraz dostarczenie wadliwej „maszyny nowej” wraz z dowodem jej zakupu do siedziby Sprzedającego. Reklamacja powinna zawierać nazwę Klienta, dane kontaktowe oraz opis wad. Kupujący traci uprawnienia z gwarancji w przypadku niespełnienia wymienionych warunków.
  4. Zgłoszenie reklamacji na „maszyny nowe” rozpatrywane są w terminie 30 dni od dnia ich zgłoszenia. O uznaniu lub odrzuceniu reklamacji Coffee Service informuje klienta w formie pisemnej w terminie określonym w zdaniu poprzednim. W przypadku potwierdzenia wykrytych wad, Sprzedający w ramach udzielonej gwarancji zobowiązuje się dokonać naprawy wadliwej maszyny, wymienić wadliwą „maszynę nową” na maszynę wolną od wad, lub dokonać zwrotu płatności.
  5. Koszty pakowania i przesyłki „maszyn nowych” podlegających reklamacji ponosi Kupujący.
  6. Sprzedawca wyłącza w umowach z przedsiębiorcami odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 6. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin nie narusza postanowień Ustawy z 11.05.2001r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. 2001.63.638) oraz Ustawy z 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002.144.1204).
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego.
  3. Wszelkie materiały zamieszczone na stronie Sklepu, ich wykorzystywanie i rozpowszechnianie bez zgody Coffee Service jest zabronione.
  4. Niniejszy Regulamin może być zmieniany przez Coffee Service w każdym czasie.
  5. Wszelkie spory wynikłe na tle obowiązywania niniejszego regulaminu rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe według miejsca siedziby Coffee Service.
  6. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia określone są w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostawy, dostępnych na stronie internetowej Coffee Service pod adresem http://coffee-service.eu/_PLIKI/OWSD/PL_OWSD.pdf Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją zawartych w nich postanowień.